Posts

Showing posts from May, 2017

असाही पाकिस्तान

Image
निस्बेटरोड. थांबा... फक्तनावावरुनमतठरवण्याचीअस्सल ‘भारतीयचूक’ करुनका. हाकाहीलंडन, न्यूयॉर्ककिंवावॉशिंग्टनवगैरेमधीलरोडनाही. तुम्हालाआतापर्यंततसंचकाहीसंवाटलंअसेल. त्यातनवलनाही. आपणभारतीयआहोतम्हटल्यावर. आणित्यातहीशितावरुनभाताचीपरीक्षाघेण्यातमाहीरअसणारे. असो. तर